IFOX Investments AB (publ) 

Årsstämma 

Aktieägarna i IFOX Investments AB (publ), org nr 556658-6797, kallas härmed till årsstämma den 25 november 2019 kl. 11.00 på bolagets kontor på Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm. 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 november 2019, dels senast kl. 12.00 den 19 november 2019, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 19 november 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress IFOX Investments AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm eller per e-post till anders@ifoxinvest.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.interfoxresources.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

7. Beslut om 

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen 

10. Val av styrelse 

11. Beslut om bemyndigande om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

12. Avslutning 

Punkt 8 

Aktieägare representerande ca 19 procent av rösterna föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter. 

Punkt 9 

Aktieägare representerande ca 19 procent av rösterna föreslår att, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska inget styrelsearvode utgå till styrelsens ledamöter. 

Punkt 10 

Aktieägare representerande ca 19 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Anders Thorsell, Per Weithz och Christine Marietta Hackel till ordinarie styrelseledamöter. 

Punkt 11 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. 

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 206 248 456 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). 

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 69 751 544. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut under punkten 8-11 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.interfoxresources.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i oktober 2019

IFOX Investments AB (publ)

Styrelsen 

Kallelse och övriga stämmodokument för nedladdning

 

Interfox anmäler Aktietorget till Finansinspektionen

Interfox har idag 6 december 2016 anmält Aktietorget till Finansinspektionen, läs pressmeddelande här.

Läs mer »

Analyser

Ta del av externa analyser av Interfox Resources.

Läs mer »

Bekräftade kolväten

En oberoende analys bekräftar de tidigare slutsatser från tredjepartskonsulters rapporter samt historiska data från de ursprungliga arbetena under sovjettiden om att det finns betydande förekomster av olja och gas i berggrunden på licensblocket. Vidare indikerar analysen ett ytterligare intervall i kritalagren. Detta intervall ingick inte i den ursprungliga bedömningen av potentiella resurser.

Läs mer »

Tillgångar

Interfox Resources AB har genom förvärv en licens; 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland. Själva licensblocket är 34 km2 stort och är en kombinerad prospekterings- och produktionslicens, TOM01559NR, som löper till september 2035.

Läs mer »

Bakgrund

På sovjettiden borrades på Interfoxs ryska licensblock två prospekteringsbrunnar ner till mer än 4 000 m djup. Båda brunnarna råkade ut för okontrollerade utflöden av kolväten. Omtolkning av historisk data och nya seismiska analyser tyder på betydande olje- och gasreserver.

Läs mer »

Verksamhet

I mitten av april öppnades ett av de gamla borrhålen öppnas för vidare analys av reservernas storlek. En analys av oberoende experter påvisar fler potentiellt produktiva intervall än väntat. I Augusti 2014 inleddes perforeringarna.

Läs mer »

Start

IFOX Investments AB (publ) 

Årsstämma 

Aktieägarna i IFOX Investments AB (publ), org nr 556658-6797, kallas härmed till årsstämma den 25 november 2019 kl. 11.00 på bolagets kontor på Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm. 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 november 2019, dels senast kl. 12.00 den 19 november 2019, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 19 november 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress IFOX Investments AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 114 30 Stockholm eller per e-post till anders@ifoxinvest.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakt får inte vara äldre än ett år eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.interfoxresources.se. Den som företräder juridisk person ska visa bestyrkt kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

7. Beslut om 

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen 

10. Val av styrelse 

11. Beslut om bemyndigande om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

12. Avslutning 

Punkt 8 

Aktieägare representerande ca 19 procent av rösterna föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter. 

Punkt 9 

Aktieägare representerande ca 19 procent av rösterna föreslår att, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska inget styrelsearvode utgå till styrelsens ledamöter. 

Punkt 10 

Aktieägare representerande ca 19 procent av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Anders Thorsell, Per Weithz och Christine Marietta Hackel till ordinarie styrelseledamöter. 

Punkt 11 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. 

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 206 248 456 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). 

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 69 751 544. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut under punkten 8-11 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.interfoxresources.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i oktober 2019

IFOX Investments AB (publ)

Styrelsen 

Kallelse och övriga stämmodokument för nedladdning

 

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »