Kommuniké från Årsstämma i IFOX Investments AB (publ)

Aktieägarna i IFOX Investments AB (publ) har den 25 november 2019 hållit Årsstämma i Stockholm varvid följande beslut fattades.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter samt att för tiden fram till och med nästa årsstämma ska inget styrelsearvode utgå till styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade vidare att omvälja Anders Thorsell och Per Weithz samt att nyvälja Thomas Häggqvist som styrelseledamot. Christine Marietta Hackel lämnade därmed styrelsen. Orsaken är tidsbrist och andra engagemang. Thomas Häggqvist har omfattande erfarenhet från publika bolag, Corporate Finance samt redovisning och ekonomistyrning.

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningarna för Bolaget enligt framlagd Årsredovisning. Årets resultat överförs i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas.

Utöver ovan nämnda beslut fattade stämman beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, genomföra ytterligare nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler medförande en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 206 248 456 aktier.

På stämman närvarade 2 aktieägare med röster motsvarande cirka 21 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens framlagda förslag, utom punkten styrelse, enligt ovan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till Årsstämman samt de fullständiga förslagen till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Det totala antalet utestående aktier i bolaget per datumet för bolagsstämman var 69 751 544 st.

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, VD

Email: anders@interfox.com samt tel 070-773 20 45

Pressreleaser

Start

Kommuniké från Årsstämma i IFOX Investments AB (publ)

Aktieägarna i IFOX Investments AB (publ) har den 25 november 2019 hållit Årsstämma i Stockholm varvid följande beslut fattades.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter samt att för tiden fram till och med nästa årsstämma ska inget styrelsearvode utgå till styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade vidare att omvälja Anders Thorsell och Per Weithz samt att nyvälja Thomas Häggqvist som styrelseledamot. Christine Marietta Hackel lämnade därmed styrelsen. Orsaken är tidsbrist och andra engagemang. Thomas Häggqvist har omfattande erfarenhet från publika bolag, Corporate Finance samt redovisning och ekonomistyrning.

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningarna för Bolaget enligt framlagd Årsredovisning. Årets resultat överförs i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas.

Utöver ovan nämnda beslut fattade stämman beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, genomföra ytterligare nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler medförande en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 206 248 456 aktier.

På stämman närvarade 2 aktieägare med röster motsvarande cirka 21 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens framlagda förslag, utom punkten styrelse, enligt ovan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till Årsstämman samt de fullständiga förslagen till beslut som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Det totala antalet utestående aktier i bolaget per datumet för bolagsstämman var 69 751 544 st.

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, VD

Email: anders@interfox.com samt tel 070-773 20 45

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr 114 30 STOCKHOLM

    Karta »