Notice of Annual General Meeting

Notice to Annual General Meeting (only Swedish version, see also Swedish version of the web page for complete proposals and a power of attorney-form)

Interfox Resources AB (publ)

Årsstämma

Aktieägarna i Interfox Resources AB (publ), org nr 556658-6797, kallas härmed till årsstämma den 30 juni 2017 kl. 10.00 på Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, 113 81 Stockholm.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 22 juni 2017, dels senast kl. 12.00 den 22 juni 2017, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 22 juni 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress Interfox Resources AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 2tr, 114 30 Stockholm, per e-post till resources@interfox.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.interfoxresources.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 8. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas på stämman
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 13. Val av styrelse och revisorer
 14. Beslut om ny bolagsordning
 15. Beslut om vinstutdelning av aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ)
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare
 17. Avslutning

Punkt 8

Aktieägare representerande ca 20 % av rösterna föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter. Bolaget ska ha två (2) revisorer.

Punkt 9

Aktieägare representerande ca 20 % av rösterna föreslår att styrelsearvode för tiden fram till och med nästa årsstämma ska utgå med 89 600 kronor till styrelsens ordförande och 67 200 kronor till vardera övriga ordinarie styrelseledamöter. Revisorerna föreslås ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 10

Aktieägare representerande ca 20 % av rösterna föreslår att stämman beslutar om att omvälja Anders Thorsell och Jonathan Collins till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Per Weithz till ordinarie styrelseledamot. Det kan noteras att Charles Liu avgår ur styrelsen i samband med denna stämma. Vidare föreslås att den auktoriserade revisorn, Johan Erlandsson, omväljs till revisor i bolaget samt att den auktoriserade revisorn Lars-Erik Pålsson (verksam på Grant Thornton) nyväljs till revisor i bolaget.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen varigenom

bolagets firma (§1) ändras från Interfox Resources AB (publ) till; i första hand IFOX Investments AB (publ); i andra hand IFOX NM Investments AB (publ) och i tredje hand NM Investments AB (publ). Aktiekapitalets gränser (§4) ska vara lägst 690 000 kronor och högst 2 760 000 kronor. Vidare föreslås att antalet aktier i bolaget (§5) ska vara lägst 69 000 000 och högst 276 000 000. Slutligen föreslås att §8 i bolagsordningen ändras innebärande att bolaget, samtidigt som kallelse sker, genom annonsering i Svenska Dagbladet, ska upplysa om att kallelse skett.

Punkt 12

Bolaget hade som ett resultat av försäljningen av det helägda dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd till Nickel Mountain Resources AB (publ) (”NMR”), vilket godkändes av en extra bolagsstämma 2017-05-24, en fordran om sammanlagt 220 000 000 kronor på NMR. Samma dag, dvs. 2017-05-24 fattade bolagstämman i NMR bl.a. beslut om en till Bolaget riktad nyemission om sammanlagt 69 751 544 aktier. Aktierna tecknades samma dag av Bolaget och betalning därför erlades genom kvittning av Bolagets fordran om 62 776 389,60 kronor på NMR. Bolaget äger som ett resultat därav 69 751 544 aktier i NMR vilket motsvarar 62,04 % av det totala antalet aktier och röster i NMR. Som tidigare kommunicerats är avsikten att aktierna i NMR ska delas ut till aktieägarna i Bolaget.

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om utdelning av Bolagets samtliga 69 751 544 aktier i NMR. Utdelningen motsvarar 100 % av Bolagets aktieinnehav i NMR. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 7 juli 2017. Styrelsen beräknar att de som är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen kommer att erhålla de utdelade aktier i NMR omkring den 11 juli 2017.

Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla en (1) aktie i NMR för varje innehavd aktie i Interfox Resources AB (publ) på avstämningsdagen. Baserat på det bokförda värdet av NMR-aktierna per 2017-05-30 innebär förslaget en vinstutdelning om totalt 46 733 534,48 kronor, motsvarande 0,67 kronor per aktie.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 34 900 000 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 50 procent av samtliga aktier i bolaget.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 69 751 544. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut under punkten 8-14 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.interfoxresources.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2017
Interfox Resources AB (publ)
Styrelsen

 

 

 

Contact us

 • INTERFOX RESOURCES AB ERIKSBERGSGATAN 10, 2nd floor 114 30 STOCKHOLM

  Map »