Årsstämma 29 december 2017

IFOX Investments AB (publ)

Årsstämma

Aktieägarna i IFOX Investments AB (publ), org nr 556658-6797, kallas härmed till årsstämma den 29 december 2017 kl. 12.00 på bolagets kontor på Eriksbergsgatan 10, 2tr, 114 30 Stockholm.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 december 2017, dels senast kl. 12.00 den 21 december 2017, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 december 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress IFOX Investments AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 2tr, 114 30 Stockholm eller per e-post till thomas@ifoxinvest.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.interfoxresources.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 8. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 9. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen
 13. Val av styrelse
 14. Beslut om vinstutdelning av aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ)
 15. Avslutning

Punkt 8

Aktieägare representerande ca 20 % av rösterna föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 9

Aktieägare representerande ca 20 % av rösterna föreslår att styrelsearvode för tiden fram till och med nästa årsstämma ska utgå med 89 600 kronor till styrelsens ordförande och 67 200 kronor till vardera övriga ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 10

Aktieägare representerande ca 20 % av rösterna föreslår att stämman beslutar om att omvälja Anders Thorsell, Jonathan Collins och Per Weithz till ordinarie styrelseledamöter.

Punkt 11

IFOX Investments AB (publ) (”Bolaget”) hade som ett resultat av försäljningen av det helägda dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”), vilket godkändes av en extra bolagsstämma 2017-05-24, fordringar om sammanlagt 200 000 000 kronor på Nickel Mountain Resources AB (publ) (”NMR”).

2017-05-24 fattade bolagsstämman för NMR beslut om en till Bolaget riktad nyemission om 69 751 544 respektive 162 753 603 aktier samt 11 939 297 tvingande konvertibler. Samma dag tecknade sig Bolaget, genom kvittning av delar av ovan nämnda fordran, för 69 751 544 st aktier och 11 939 297 tvingande konvertibler i NMR. Det föreligger en skyldighet för Bolaget att konvertera konvertiblerna till 11 939 297 aktier i NMR senast den 31 juli 2018. På årsstämman i Bolaget 2017-06-30 fattades beslut om utdelning av samtliga 69 751 544 NMR-aktier till aktieägarna i Bolaget.

Bolaget har efter att den första utdelningen ägt rum tecknat sig, genom kvittning av den resterande delen av ovan nämnda fordran på NMR, för ytterligare 162 753 603 aktier i NMR. Bolaget innehar som ett resultat av det ovan nämnda per 2017-11-23, 162 753 603 aktier i NMR vilket motsvarar ca 59 % av det totala antalet aktier och röster i NMR.

Avsikten var initialt att dela ut samtliga 162 753 603 NMR-aktier, men en betydande nedgång i värdet av NMR-aktien har gjort att konvertiblerna som Bolaget innehar i NMR och som planerats utgöra tillräckligt kapital i Bolaget för driften framöver inte längre är tillräcklig. Vidare har kostnaderna i Bolaget varit högre än beräknat, framförallt avseende legala kostnader och potentiella krav som inte fanns vid tiden för undertecknandet av avtalet rörande överlåtelsen av Mezhlisa. Styrelsen har därför den 23 november 2017 beslutat att innehålla 23 250 515 NMR-aktier från den andra utdelning.

Med beaktande av det ovan nämnda föreslår styrelsen att bolagstämman beslutar om utdelning av 139 503 088 NMR-aktier. Såsom avstämningsdag för utdelningen föreslås den 8 januari 2018.

Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen har rätt att erhålla två (2) aktier i NMR per varje en (1) aktie i Bolaget som de innehar på avstämningsdagen. Styrelsens förslag till utdelning av 139 503 088 aktier i NMR motsvarar ett belopp om 93 467 068,96 kronor baserat på det bokförda värdet av NMR-aktierna i årsredovisningens balansräkning per den 30 juni 2017, dvs. 0,67 kronor per aktie. Värdet på innehavet i NMR har dock per den 22 november 2017 minskat till 34 038 753,47 kronor, dvs 0,244 kronor per aktie. Det kommer således finnas full täckning för Bolagets bundna egna kapital efter utdelningen. Då NMR-aktien är listad på NGM Nordic MTF kommer det slutliga bokförda värdet på utdelningen att fastställas först i samband med att utdelningen sker.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 69 751 544. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut under punkten 8-11 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.interfoxresources.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2017
IFOX Investments AB (publ)
Styrelsen

 

 

Kontakta oss

 • INTERFOX RESOURCES AB
  ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
  114 30 STOCKHOLM

  Karta »