Årsstämma 28 december 2018

IFOX Investments AB (publ)

Årsstämma

Aktieägarna i IFOX Investments AB (publ), org nr 556658-6797, kallas härmed till årsstämma den 28 december 2018 kl. 11.00 på bolagets kontor på Eriksbergsgatan 10, 2tr, 114 30 Stockholm. 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 20 december 2018, dels senast kl. 12.00 den 20 december 2018, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 december 2018 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget under adress IFOX Investments AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 2tr, 114 30 Stockholm eller per e-post till anders@ifoxinvest.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida www.interfoxresources.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

7. Beslut om 

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas på stämman 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 

10. Val av styrelse och revisor 

11. Beslut om bemyndigande om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

12. Avslutning 

Punkt 8 

Aktieägare representerande ca 19 procent av rösterna föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter samt att bolaget ska ha en (1) revisor. 

Punkt 9 

Aktieägare representerande ca 19 procent av rösterna föreslår att, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska inget styrelsearvode utgå till styrelsens ledamöter. Revisorn föreslås ersättas mot godkänd räkning. 

Punkt 10 

Förslag till beslut till val av styrelseledamöter kommer att presenteras i styrelsens fullständiga förslag till beslut senast tre (3) veckor före stämman. 

Aktieägare representerande ca 19 procent av rösterna föreslår att den auktoriserade revisorn, Johan Erlandsson, omväljs till revisor i bolaget. Det kan noteras att den auktoriserade revisorn Lars-Erik Pålsson kommer avgå som revisor i bolaget i samband med denna årsstämma. 

Punkt 11 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. 

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i bolaget med högst 206 248 456 aktier (vid full teckning med stöd av sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). 

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 69 751 544. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär och fullständiga förslag till beslut under punkten 8-11 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.interfoxresources.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i november 2018

IFOX Investments AB (publ) Styrelsen 

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »