Informationsgivningspolicy Interfox Resources AB

Marknadskommunikations- och informationsgivningspolicy

Interfox Resources AB (publ)

Syftet med denna policy

Sammanfattningsvis är syftet med denna policy är att säkerställa att bolaget kommunicerar med dess omvärld och intressenter enligt följande riktlinjer:

 1. Bolaget skall säkerställa en konsekvent hantering avseende bolagets offentliggörande av information
 2. Kommunikationen med omvärlden avseende Interfox Resources och dess dotterbolag/intressebolag skall vara;

– Punktlig, relevant, tillräcklig och korrekt;

– Distribuerad i enlighet med alla tillämpliga lagar och regler;

– Vid behov, inlämnad till relevanta tillsynsmyndigheterna i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning efterföljt av deras godkännande; samt vara ett effektivt verktyg för att öka förståelsen för bolagets verksamhet och förbättra dess image gentemot marknaden i syfte att skapa förutsättningar för en ökad öppenhet och tillgänglighet.

Denna policy avser att beskriva bolagets strategi för fastställande- och spridning av väsentlig och kurspåverkande information, de omständigheter och metoder genom vilka sekretess omfattande information kommer att upprätthållas samt eventuella restriktioner i handeln med bolagets värdepapper.

Tillämpning

 Denna informationsgivningspolicy omfattar alla ledamöter, chefer och anställda i bolaget, som godkänts eller utsetts att tala å bolagets vägnar (kollektivt, benämnda ”Anställda”). Den omfattar alla metoder och kanaler för bolagets kommunikation med allmänheten, inklusive information i dokument som registrerats hos värdepapperstillsynsmyndigheter, skriftliga uttalanden gjorda i bolagets årsredovisning och kvartalsrapporter, pressmeddelanden, brev till aktieägarna, presentationer av ledande befattningshavare och information som finns på bolagets webbplats och annan elektronisk kommunikation. Det omfattar muntliga uttalanden som gjorts i möten och telefonsamtal med investerare (inklusive analytiker, investeringsrådgivare, mäklare och kapitalförvaltare) och anställda eller intervjuer med media samt eventuella presskonferenser och konferenssamtal med allmänheten generellt.

Med förbehåll för tillämpliga lagar och övrig materiell information avseende bolagets utveckling som av styrelsen bedöms kräva omedelbart offentliggörande, skall denna policy administreras och tolkas av verkställande direktören (”VD”). VD är företagets ansvarige i första hand avseende marknadskänslig företagsinformation. Ingen väsentlig information kommer att släppas, vare sig genom pressmeddelande eller på annat sätt, utan uttryckligt medgivande från VD eller annan, av VD utsedd, ansvarig i VD: s frånvaro. Styrelseledamöter skall, i så stor utsträckning som möjligt få kännedom om väsentliga förändringar före bolagets offentliggörande av sådan väsentlig information. VD ansvarar för att en rimlig genomgång och översyn av bolagets information sker kontinuerligt i syfte att utvärdera och avgöra när informationen är väsentlig, om extern juridisk expertis behöver rådfrågas samt om informationen motiverar att kommuniceras till allmänheten.

Bolagets ekonomiskt ansvarige skall löpande tillse att all ekonomisk information som kommuniceras till marknaden och allmänheten följer relevanta regelverk och ger en rättvisande finansiell bild avseende bolagets ekonomiska situation.

För att säkerställa att berörda intressenter får del av informationen skall dessa riktlinjer finnas tillgängliga på;

Bolagets hemsida

 • Finnas tillgänglig på bolagets samtliga operativa arbetsplatser/kontor; samt skall
 • En kopia skall lämnas till alla tjänstemän och chefer i bolaget, chefer och direktörer på bolagets eventuella dotterbolag, vilka kan bli aktuella att föra bolagets talan externt, samt övriga anställda i bolaget/koncernen och dess rörelsedrivande dotterbolag vilka VD bedömer vara lämpliga på baserat på funktion inom bolaget.
 • En reviderad version av denna policy kommer att distribueras till berörda parter i enlighet med ovanstående riktlinjer så snart ändringar görs. Denna policy skall strikt följas av alla personer som får del av känslig information genom dess relation till bolaget.

Den ekonomiskt ansvarige är den övergripande ansvarige för att tillse att all information som kommuniceras externt, vilken berör bolagets finansiella situation är relevant och ger en rättvisande bild av bolaget.

Behöriga att representera bolaget (bolagets talespersoner)

Bolaget skall utse ett begränsat antal personer att föra bolagets talan externt gentemot aktiemarknaden, tillsynsmyndigheter och media.

Bolagets VD är den ytterst ansvarige för att föra bolagets talan. Vd:n kan, för en tid till annan, utse andra personer inom bolaget att föra bolagets talan i specifika fall som kräver specifik kompetens. Avseende viss rutinmässig informationsgivning kan VD lämna en generell och ej tidsbestämd behörighet till annan person inom organisationen att föra bolagets talan.

Personer i bolagets ledning och övriga anställda som inte har utsetts att föra bolagets talan av VD, skall inte under några omständigheter föra bolagets talan externt mot aktiemarknaden, media eller andra åhörare. Alla eventuella externa frågeställningar skall hänskjutas till VD eller sådan annan person som utsetts av VD att föra bolagets talan.

Insynspersoner

 Med insynspersoner avses vanligtvis personer i ledande ställning inom bolaget. Personer i ledande ställning omfattar enligt bolagets definition en person som ingår i bolagets administrations-, lednings-, eller kontrollorgan, eller en ledande befattningshavare som inte är medlem av de organ som anges ovan, men som har regelbunden tillgång till insiderinformation och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar företagets framtida utveckling och affärsutsikter.

Definitionen omfattar alltid VD, styrelse och koncernledning.

Insynsregistret

Insynspersoner skall rapportera sina transaktioner i bolaget till Finansinspektionen samt till bolaget. Denna anmälan skall ske genom ett mejl till bolaget på följande adress: insynsanmälan@interfox.com samt på följande länk hos FI:

https://idp.fi.se/wa/chooseAuthmech?authmechs=Inloggning%20BankID%3aInloggning%20BankID;Inloggning%20Mobilt%20BankID%3aInloggning%20Mobilt%20BankID

Tidsperioden inom vilken personerna i ledande ställning ska rapportera sina transaktioner är 3 (tre) affärsdagar. Anmälningsskyldigheten inträder först när transaktionernas sammanlagda belopp, under ett kalenderår uppnått 5 000 Euro. (I detta belopp inkluderas den transaktion som gör att 5 000 Euro uppnås eller överskrids.) För år 2016 omfattas dock endast transaktioner som sker fr o m den 3 juli.

Årlig översyn av riktlinjer avseende informationsgivning

VD skall årligen göra en översyn och genomgång av riktlinjerna avseende bolagets informationsgivning och, vid behov, ge rekommendationer till styrelsen att göra uppdateringar/justeringar. Alla väsentliga förändringar som föreslås till denna policy skall vara föremål för godkännande av bolagets styrelse och/eller bolagets revisionskommitté eller andra berörda kommittéer om sådana har utsetts.

Sekretess

Alla anställda som kommer i kontakt med sekretessbelagd information är förhindrad att föra sådan information vidare till någon. Detta förutsatt att det inte krävs att sådan information vidare delges enligt lagen, att utelämnandet av sådan information skadar bolaget alternativt om det är sanktionerat av VD eller bolagets styrelse. Bolaget eftersträvar och arbetar aktivt med att tillse att känslig information inom bolaget endast delges behöriga personer.

Externa intressenter som, från tid till annan, erhåller känslig information avseende bolaget informeras tydligt att de är förhindrade att fora sådan information vidare, att de förhindrade att handla med bolagets aktier tills att den känsliga informationen är offentliggjord. Externa parter kan avkrävas ett underskrivet intyg på att de är införstådda med detta av bolaget om och när det så anser det motiverat.

För att säkerställa en korrekt hantering och för att förhindra en oaktsam behandling av väsentlig information skall följande rutiner, i alla situationer, beaktas:

 • Dokument och övriga filer innehållande konfidentiell information skall förvaras säkert och göras tillgängliga till endast de personer som behöver sådan information för att kunna fullgöra sitt arbete. Kod namn kan och skall skapas om bolagets VD så bedömer vara motiverat.
 • Konfidentiella angelägenheter skall inte diskuteras på platser där sådan diskussion kan överhöras såsom exempelvis i hissar, entréer, restauranger, barer, flygplan eller taxibilar
 • Personer som är i kontakt med känslig information skall vara försiktigt med att läsa sekretessbelagd information på allmänna platser på exempelvis en smart phone, läsplatta eller andra elektroniska hjälpmedel som relativt enkelt kan läsas ”över axeln” av externa obehöriga personer
 • Besökare till bolaget skall vara i sällskap med bolagets personal som tillser att en sådan besökare inte lämnas ensam på exempelvis ett kontor innehållande marknadskänslig information.
 •  För att förhindra att ej offentliggjord information oaktsamt läcker ut är anställda och konsulter som arbetar på uppdrag av bolaget förbjudna att offentliggöra information, eller på annat sätt delta i diskussioner på olika forum på internet, aktiechattar, bloggar etc avseende bolagets angelägenheter eller dess aktier.
 •  Alla datorer, smart phones eller andra elektroniska enheter som har tillgång till och behandlar bolagsinformation måste vara lösenordsskyddade för att förhindra att obehöriga får tillgång till konfidentiell information i händelse av stöld eller annan förlust av sådan egendom.

Väsentlig/kurspåverkande information

Kurspåverkande information är generellt sätt all information relaterad till bolaget och dess affärer som bedöms resultera i, eller som rimligtvis kan förväntas resultera i, en väsentlig förändring i marknadskursen för bolagets aktie alternativt som rimligtvis kan förväntas vara viktig underlagsmässigt för en potentiell aktieägares beslut att investera i bolagets aktie. Beslutet avseende vad som utgör väsentlig information är föremål för företagsledningen affärsomdöme. Extern legal rådgivning skall användas om ledningen så bedömer vara motiverat.

Väsentlig information skall offentliggöras omedelbart via utskick genom bolagets nyhetsdistributör i syfte att nå ut till så många som möjligt.

 • Bolaget skall sträva efter att vara konsekvent i dess bedömning avseende vilken information som anses vara väsentlig.
 • Bolaget kan välja att hålla inne kurspåverkande information om bolaget bedömer att ett omedelbart offentliggörande sannolikt skulle skada bolagets legitima intressen, Det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande skulle vilseleda allmänheten och bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell. Sådan information skall hålas hemlig till att VD:n bedömer att det är lämpligt att informationen offentliggörs alternativt till att lagen så kräver.
 • När bolaget offentliggör information som tidigare har skjutits upp skall bolaget informera Finansinspektionen om uppskjutandet. Denna information skall skickas till Finansinspektionen via mejl, lämpligen tillsammans med det pressmeddelande som offentliggjorts.
 • Informationen måste vara saklig, objektiv och icke syfta till att orsaka spekulation, den får inte utelämna viktig information som resulterar i att övrig lämnad information blir vilseledande
 • Bolaget skall inte undanhålla väsentlig information som är negativ för bolagets utveckling så länge den faktabaserad, materiell och förverkligad.
 • Om tidigare icke offentliggjorde information kommuniceras genom oaktsamhet skall information avseende detta omedelbart distribueras och spridas till allmänheten via en press release.
 • Offentliggörande av information endast på bolagets hemsida utgör inte en korrekt distribution av väsentlig information. En formell pressrelease måste skickas ut genom bolagets avtalsbundna nyhetsdistributör
 • Bolaget skall inte kommentera eventuella rykten på aktiemarknaden och på internet. Bolagets VD, eller annan utsedd talesperson, skall konsekvent bemöta sådan eventuell ryktesspridning med ”det är Interfox:s policy att inte kommentera avseende marknadsrykten och övriga spekulationer” eller liknande formulering syftande på att förmedla samma ståndpunkt.

Loggbok

Bolaget skall, så länge som dess aktier är noterade på en publik marknadsplats i Sverige, upprätta en loggbok innehållande ett register över personer som i kontakten med bolaget får ta del av information som är sannolik att väsentligt påverka bolagets aktiekurs. Sådana loggböcker ska registrera namn, eventuellt företag samt när sådana personer fick del av informationen. Så snart bolaget bedömer att den information som personer i loggboken tagit del av ej längre är relevant skall de avregistreras från loggboken, dvs ett slutdatum för deras registrering skall föras in i loggboken. Personer som registreras i bolagets loggbok ska underrättas om att de är införda i boken samt vad detta innebär avseende skyldigheter samt regler avseende handel med bolagets värdepapper innan offentliggörande av kurspåverkande information. Loggböckerna ska sparas minst fem år och ska på begäran överlämnas till Finansinspektionen.

Utskickets utformning och innehåll

 Pressmeddelanden måste vara detaljerade i sådan utsträckning att investerare och media förstår dess verkliga innebörd, betydelse och informationens relevans för att investerare och övriga intressenter skall ha erforderliga underlag att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Utskicksprocess

Så snart VD har fastställt att bolaget har ny väsentlig information att kommunicera till marknaden beordrar han till, för uppgiften, delegerad personal att sammanställa ett utkast samt förbereda ett utskick av en press release. Ett pressutskick skall:

 • Skickas ut till, av VD utsedda, relevanta personer inom organisationen omfattande ekonomiansvarige om utskicket innehåller finansiell information
 • Godkännas av VD eller av VD utsedd ställföreträdare
 • Vara kontrollerad avseende sekretess samt säkerställt att erforderliga godkännanden har inhämtats från eventuella ytterligare parter i händelse av att sådana är involverade i den information som avses att kommuniceras
 • Innehålla namn och kontaktinfo till minst en person inom bolaget som är, av VD, utsedd att svara på frågor om utskicket samt dess innehåll

Bolaget skall säkerställa att utskicket kommuniceras samtidigt på alla, för bolaget, relevanta marknader genom förvalda kanaler. Utskicket skall göras genom avtalsbundna och av marknadsplatsen godkända nyhetsdistributörer.

Pressreleaser skall samtidigt som de publiceras offentligt läggas upp på bolagets hemsida; www.interfoxresources.se.

Finansiell kalender

Bolaget skall innan utgången av varje verksamhetsår kommunicera dess planerade finansiella kalender för nästkommande år, dvs en plan för offentliggörandet av delårsrapporter samt datum för årsstämman.

Uppkomna felaktigheter i samband med offentliggjord information

Om någon person som omfattas av denna policy får kännedom att: (a) information som offentliggjorts av bolaget innehöll eller kan ha innehållit felaktigt information (b) bolaget har eller misstänks ha misslyckats avseende dess ambition att i rätt tid offentliggöra väsentlig information, så skall VD meddelas och, efter att ha gjort en rimlig undersökning av uppgifternas sanningsenlighet, sträva efter att säkerställa att väsentlig information, eller rättelse därav, i förekommande fall, omgående kan redovisas i enlighet med tillämpliga lagar och krav från marknadsplatsen.

Oberoende expertis samt uttalanden av så kallade kvalificerade personer

Innan offentliggörande av resultat inkluderade i eventuella rapporter eller uttalanden från en oberoende expert eller en så kallad kvalificerad person skall ett godkännande inhämtas från en sådan person verifierande att bolaget har rätt att använda sig av dennes uttalande eller rapport i dess marknadskommunikation.

Begränsningar i handeln med bolagets aktier

Det är olagligt att köpa eller sälja aktier i bolaget för alla personer som har tillgång till information av väsentlig kurspåverkande karaktär som ännu inte har offentliggjorts formellt. Det är även olagligt att förse någon obehörig med väsentlig kurspåverkande information.

Begränsningar I handeln med bolagets aktier uppstår för all personal och eventuella rådgivare under perioden innan bolagets finansiella rapporter sammanställs men ännu inte har offentliggjorts. Så länge bolaget är noterat på en marknadsplats gäller begränsningen i att handla med bolagets aktier även för följande personer:

 • Bolagets revisor inklusive annan senior personal anställd hos bolagets revisionsbolag
 • Make/maka eller annan sambo till bolagets personal eller rådgivare
 • Barn till personals eller rådgivares sambo
 • Annan närstående utöver ovan om de har delat boende med personal eller rågivare för en tid om minst ett år
 • En juridisk person över vilken bolagets personal eller rådgivare har möjlighet att påverka och som bolagets personal eller rådgivare har ett ägande överstigande 10 %
 • Ytterligare begränsningar i möjligheterna att handla i bolagets aktie kan, från tid till annan, beslutas av bolagets VD om denne anser det vara motiverat.

Bolagets personal eller rådgivare, eller annan närstående enligt ovan, vilken avser att handla i bolagets aktie under en period av begränsad handelsmöjlighet skall inhämta ett godkännande av bolagets VD eller av person utsedd för ändamålet av bolagets VD.

Ovan handelsbegränsningar gäller inte i fråga om förvärv av aktier genom redan innehavda teckningsoptioner, aktier emitterande under särskilda, sedan tidigare, beslutade incitamentsprogram eller genom utnyttjande av redan innehavda konvertibla skuldebrev. Det omfattar dock försäljning av aktier erhållna genom incitamentsprogram, konvertibler eller genom utnyttjande av teckningsoptioner enligt ovan samt aktier erhållna genom liknande program.

Framåtriktad information

Det är bolagets policy att i största möjliga utsträckning undvika att kommunicera framåtriktad information. Om sådan information kommuniceras skall den vara baserad på högkvalitativa antaganden och uttalanden av kvalificerade och kompetenta personer inom området som informationen avser, samt uppfylla eventuella krav uppsatta av gällande värdepapperslagar. Det skall framgå i bolagets pressutskick att det rör sig om framåtriktad information för att undvika ett vilseledande av marknaden.

 Offentliggörande av icke kurspåverkande information

 Bolaget kommunicerar med aktiemarknaden via olika forum och kanaler, inkluderande presentationer, enskilda möten och telefonkonferenser. I samband med sådan kommunikation får inte ej redan offentliggjord information delges.

Icke kurspåverkande information

Icke kurspåverkande information utgörs främst av information av mer bakgrundsmässig karaktär eller ytterligare detaljer rörande redan offentliggjord information.

Telefonkonferenser

 Företaget kan välja att hålla telefonkonferenssamtal med investerare för att redovisa och ge mer bakgrund till olika finansiella resultat och andra viktiga händelser som påverkar bolaget. Tidpunkter och övriga detaljer nödvändiga för att kunna ta del av en sådan telefonkonferens skall kommuniceras genom en pressrelease samt på bolagets hemsida. Det skall även framgå den bakomliggande anledningen till telefonkonferensen samt huvudsakligt ämne vilket kommer att redogöras för under telefonkonferensen.

Kopior av eventuella presentationer som använts under telefonkonferenser kommer att göras tillgängliga på bolagets webbplats i samband med att telefonkonferensen hålls.

Kontakt med analytiker, investerare och media

Av bolaget behöriga talespersoner kan hålla möten med analytiker, institutionella investerare eller andra professionella aktörer på aktiemarknaden genom enskilda möten eller i små grupper om så behövs. Bolagets talesperson kan initiera sådana möten och ansvara för att den information som lämnas är saklig, konsekvent samt efterlever av bolaget antagna marknadskommunikations- och informationsgivningspolicy.

Bolagsanalyser

Bolaget kan ombes att granska utkast av externa bolagsanalyser från tid till annan. Sådan granskning får endast utföras av bolagets behöriga talespersoner och skall syfta till att upplysa författaren av analysen om eventuella felaktigheter, missuppfattningar, utelämnad information etc baserat på redan offentliggjord information.

Bolaget får inte göra detta i avsikt att påverka analysen av bolaget åt något håll. Bolaget skall inte distribuera externa analyser men skall bistå med att upplysa eventuella intressenter vilka analytiker alternativt marknadsaktörer som aktivt följer och analyserar bolaget.

Bolagspresentationer

Bolagets ledning skall noggrant gå igenom allt material som avses att användas inför presentationer till extern part såsom power points, företagsblad, talmanus etc för att säkerställa att det tänkta presentationsmaterialet inte innehåller information som ännu inte har offentliggjorts.

Bolagets hemsida

Publicering av information endast på bolagets hemsida är inte att betrakta som ett regelrätt offentliggörande av information från bolaget. Kurspåverkande information som ej har offentliggjorts genom bolagets avtalsbundna nyhetsdistributör skall inte publiceras på bolagets hemsida.

Allt material som bolaget publicerar till allmänheten skall hållas tillgängligt på hemsidan, inkluderande eventuella presentationer hållna inför analytiker och telefonkonferenser, under en period om minst 3 månader.

Bolagets ansvarige för investerarkontakter är ansvarig för att säkerställa att bolagets hemsida är uppdaterad med det senaste offentliggjorda materialet.

Förändringar I bolagets aktiekapital och antal röster

Så länge bolagets aktie är noterad på en marknadsplats skall bolaget offentliggöra alla företagshändelser som påverkar aktiekapitalet, utestående antal aktier och röster i bolaget. Denna information skall offentliggöras senast på den sista dagen i månaden i vilken den ak

Arkiv

Bolaget skall tillse att det håller ett arkiv innehållande all information som offentliggjorts publikt rörande bolaget, inkluderande pressreleaser, olika analyser som bolaget kommenterat, investerarpresentationer samt, i så stor utsträckning som möjligt, publicerade artiklar med väsentlig information om bolaget.

Efterlevnad och överträdelser

Anställda eller konsulter, vilka är uppdragna att arbeta för bolagets räkning, skall observera och efterleva regler och policys redogjorda för i detta dokument. Överträdelser beivras och kan resultera i disciplinära åtgärder från bolagets sida omfattande uppsägning av anställning alternativt uppdragsavtal. Om överträdelsen av denna policy även bryter mot någon värdepapperslag kan bolaget välja att hänföra överträdelsen och beslut om eventuella påföljder till relevant tillsynsmyndighet.

 

Kontakta oss

 • INTERFOX RESOURCES AB
  ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
  114 30 STOCKHOLM

  Karta »