Äganderätt till olje- och naturgasfyndigheter

Vanligtvis ägs olje- och naturgastillgångar av det land i vilket naturgasen eller oljan återfinns och oljebolag förvärvar licenser av respektive stat för att prospektera samt utvinna olja eller naturgas. Oftast sker upphandling av licenser genom ett anbudsförfarande där företag ges möjlighet att inom en viss tidsperiod lämna anbud avseende vilka arbeten de är beredda att utföra på det aktuella området. Licenserna består vanligtvis av två delar, en prospekteringslicens och en produktionslicens. Prospekteringslicensen övergår till en produktionslicens om kommersiella mängder av olja eller naturgas påträffas. Vanligtvis är löptiden på produktionslicenser 20–30 år. Royalty och/eller skatt uttas normalt av licensgivande stat eller om ett produktionsdelningsavtal ingåtts med staten, kan viss del av utvunnen olja eller naturgas tillfalla staten i fråga. Produktionsdelningsavtal och fördelningen av olja och naturgas mellan licensinnehavaren och staten i fråga varierar beroende på land. Ett undantag är USA där markägaren huvudsakligen äger oljan och naturgasen.

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »