Olja

Råolja är en naturligt förekommande substans som påträffas innesluten i bergarter under jordskorpan och klassas som kolväte. Beroende på vilken region och vilket område i respektive region som oljan härrör från finns det olika kvaliteter av råolja. Oljans namn härrör från det fält där den produceras. En av de mest kända oljekvaliteterna är Brent-blend, som kommer från oljefält i Nordsjön, inklusive Brentfältet. Priset på olja från andra fält sätts ofta i relation till priset på vanligt förekommande blandningar, såsom Brent-blend och West Texas Intermediate. Förbränning av råolja är i sig av begränsat värde,en högre grad av förädling uppnås genom att råoljan raffineras till olika produkter, såsom exempelvis bensin och fotogen.

De största oljefyndigheterna finns i områden som tidigare har utgjorts av hav. Bland dessa kan nämnas södra delen av USA, Mellanöstern, området kring Kaspiska havet, nordvästra Sibirien, Alaska, Mexico, norra delen av Sydamerika samt norra och västra Afrika. Enligt BP1 uppgick vid årsskiftet 2012/2013 världens sammanlagda bevisade oljereserver till 1 669 miljarder fat. Vid samma tidpunkt uppgick OPECs andel av de sammanlagda bevisade reserverna till cirka 1 212 miljarder fat (73 procent).

Figur 1. Världens bevisade oljereserver 2012.

tusenmiljonerfat

Källa: BP Statistical Review of World Energy, 2013.

Den globala oljeproduktionen uppgick under 2012 till cirka 86,2 miljoner fat per dag, en ökning med 2,2 procent jämfört med 2011.

Figur 2. Produktion av råolja under 2012.

miljonerfatperdygn

Källa: BP Statistical Review of World Energy, 2013.

Enligt BP (2013) var Mellanöstern var den viktigaste producerande regionen med en andel om 33 procent av den totala oljeproduktionen. Saudiarabien, Ryssland och USA är de största råoljeproducenterna i världen.

Under den senaste tioårsperioden har världens oljekonsumtion ökat med i genomsnitt 1,3 procent per år.

Figur 3. Tillväxt i förbrukningen av råolja 2003-2012.

figur3

Källa: BP Statistical Review of World Energy, 2013.

Enligt BP (2013) uppgick den sammanlagda oljeförbrukningen i världen under 2012 till cirka 90 miljoner fat per dag. De största konsumenterna, med en sammanlagd förbrukning om cirka 29 miljoner fat per dag, var Nordamerika och Kina, vilket motsvarade cirka 32 procent av den totala förbrukningen.

1 BP Statistical Review of World Energy, 2013

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »