Utvinning och transport

Kostnaderna varierar idag kraftigt för de olje- och naturgasfält som är i produktion. Att utvinna olja och naturgaser på land (onshore) är minst kostsamt. Det är avsevärt mycket dyrare med utvinning på djupt vatten från plattformar (offshore) och under arktiska förhållanden. Transport av råolja från oljefält till utskeppningshamnar eller raffinaderier sker över hela världen via speciella rörledningar, så kallade pipelines. Även naturgas fraktas enklast under högt tryck i pipelines. Investeringskostnaderna för pipelines är stora i jämförelse med andra transportsystem vilket gör att ett villkor för lönsamheten är att anläggningarnas kapacitet byggs för stora volymer och utnyttjas till fullo. Utbyggnaden av pipelines sker främst i anslutning till tätbefolkade områden där efterfrågan på olja och naturgas är stor eller till råoljeterminaler från vilka oljan skeppas ut på världsmarknaden.

Kontakta oss

  • INTERFOX RESOURCES AB
    ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
    114 30 STOCKHOLM

    Karta »