Tillgångar

Bolaget har genom förvärvet av Mezhlisa fått tillgång till det prospektiva projekt som bolaget BNG förvärvade på publik auktion i augusti 2010, licens 71-1 ”Ellej-Igajskoje” i Tomsk Oblast, Ryssland.

tomsk-oblast

Tomsk Oblast

Licensen är en kombinerad prospekterings- och produktionslicens, TOM01559NR, som löper till september 2035.

Licensvillkoren innebär i korthet att licenstagaren skall:

 • Utarbeta ett arbetsprogram, som kan omarbetas under tiden det genomförs
 • Genomföra återinträde av en av de två äldre brunnarna på licensblocket
 • Omtolka seismik och designa ett prospekterings- och arbetsprogram
 • Inom fem år genomföra ett prospekteringsprogram

Om det görs en kommersiell upptäckt av kolväten och licenstagaren åsätts reserver gäller följande för licenstagaren:

 • Inom 12 månader ska ett utvärderingsprogram (”appraisal program”) utformas och överenskommas
 • Inom 24 månader ska ett seismiskt 2D- eller 3D-program påbörjas eller en ny brunn borras
 • Inom fyra år ska minst två brunnar ha borrats, av vilka åtminstone en ska vara borrad under det tredje året
 • Inom sex år från upptäckten ska en reservrapport upprättas och godkännas

Utöver dessa villkor finns villkor för miljöskydd, rapportering till myndigheter och industriell säkerhet m m.

Licensområdet är på 34 km2, och har utformats för att täcka den enda kända strukturen på licensområdet.

block-71-7

Interfox Resources AB:s bedömning är att kolväten i huvudsak kan återfinnas på tre olika djup, dels i lagren från Jura-perioden samt i den så kallade vittrade zonen (”weathered zone”) i skiktet mellan Jura och Devon samt därefter nere i Devon, mellan 3 000 till 4 500 meters djup. Devonlagren har i Ryssland traditionellt inte prospekterats i stor omfattning, och det är först på senare tid som intresset har ökat väsentligt. Tidigare har de rika tillgångarna i Jura eller yngre formationer räckt mer än väl för att täcka behovet och har varit bättre anpassade till befintlig etablerad teknologi. Strukturen bedöms vara en så kallad revlik struktur med en mycket stor amplitud mellan topp och botten. Licensen är belägen i en del av västsibiriska bassängen som omfattar en underavdelning, Nuyrolabassängen, vari det finns ett 13-tal andra liknande objekt med konstaterade kolväteförekomster i Devonlagren. Devonlagren ligger i Tomsk på större djup och består i fallet licensblock 71-1 huvudsakligen av kalksten, med andra egenskaper än sandstenarna i Juralagren. De större djupen medför högre tryck, vilket allt annat lika leder till högre flöden av eventuella närvarande kolväten än om dessa vore belägna ytligare, till exempel i Jura-formationerna. Kärnanalyserna utförda under sovjettiden visar också att kalkstenarna på djupet i stor omfattning uppvisar omfattande sprickbildning. Sprickorna ger förutsättningar för gas och vätskor att flöda såväl horisontellt som vertikalt. I närliggande licensområden med liknande geologi uppvisas betydande flöden av kolväten från enskilda brunnar.

Kontakta oss

 • INTERFOX RESOURCES AB
  ERIKSBERGSGATAN 10, 2 tr
  114 30 STOCKHOLM

  Karta »