Kommuniké från extra bolagsstämma i IFOX Investments AB (publ)

14 maj 2020

Aktieägarna i IFOX Investments AB (publ) (”Bolaget” eller ”IFOX”) har den 13 maj 2020 hållit extra bolagstämma i Stockholm varvid följande beslut fattades.

 1. Beslut om godkännande av förvärvet av samtliga aktier i Score Music Interactive Limited
 2. Beslut om ny bolagsordning (nr 1)
 3. Beslut om nyemission (företrädesemission)
 4. Beslut om nyemission (riktad emission)
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
 6. Beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier
 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
 9. Val av styrelse
 10. Beslut om ny bolagsordning (nr 2)
 11. Beslut om nyemission

Stämman beslutade att godkänna förvärv av upp till 100% av aktierna i Score Music Interactive Ltd. Köpeskillingen för 100% skall uppgå till SEK 228 miljoner. Betalning skall erläggas mot skuldebrev, vilka kan kvittas till maximalt 1 900 000 000 aktier i IFOX till en teckningskurs om SEK 0,12 per aktie.

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning (nummer 1 enligt kallelsen).

Stämman beslutade vidare att genomföra en företrädesemission (nyemission med företräde för aktieägare) och att därvid emittera högst 209 254 632 aktier till en teckningskurs om SEK 0,12 per aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kan ökas högst med SEK 2 092 546,32. Aktieägare erhåller en teckningsrätt per aktie, en teckningsrätt ger rätt till teckning av tre aktier till en kurs om SEK 0,12 per aktie. Avstämningsdag är den 20 maj 2020. Teckningstiden ska pågå från den 25 maj 2002 till den 8 juni 2020.

Informationsmemorandum kommer att publiceras på Bolagets hemsida i anslutning till teckningstidens inledning.

Stämman beslutade att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Aktiekapitalet kan ökas med högst SEK 2 500 000 genom nyemission av högst 250 000 000 aktier till teckningskurs SEK 0,12 per aktie. Rätten att teckna aktierna skall tillkomma en begränsad krets av på förhand vidtalade investerare.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, i syfte att bl.a. tillmötesgå en eventuell överteckning i ovan nämnda företrädesemissionen, genomföra nyemission av upp till högst 200 000 000 aktier, vilket skulle öka aktiekapitalet  med högst SEK 2 000 000, till teckningskurs SEK 0,12 per aktie.

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av maximalt 80 000 000 aktier i Bolaget, vilket skulle öka aktiekapitalet med SEK 800 000, till en teckningskurs om SEK 0,36 per aktie. Teckning av aktier kan ske under perioden 2022-07-01—2023-06-30.

Stämman beslutade att styrelsen i Bolaget skall bestå av fem styrelseledamöter samt att dessa skall arvoderas med SEK 300 000 vardera (inklusive ordföranden). Ledamöter som är anställda av Bolaget eller har konsultuppdrag för 50% av heltid eller mer skall inte erhålla ersättning.

Till nya styrelseledamöter valdes:

Michael Doron, med betydande erfarenhet från ledande positioner i bland annat Delta Airlines samt i finansbranschen i New york, med deltagande i ett stort antal noteringar i USA. Baserad i Stockholm och USA.

Mick Kiely, grundare till Score Music Interactive Ltd (Xhail) och dess störste ägare. Bakgrund som musiker, producent, kompositör och affärsman. Baserad i Los Angeles och Dublin.

Alexander J. H. Dessauer, affärsman med fokus på USA och Sydamerika. Sitter sedan 20 år i den globala styrelsen för Best Buddies International, en välgörenhetsorganisation baserad i Miami.

Ricard Constantinou, entreprenör och investerare. Grundare till bl a Panini-gruppen, K-Märkt, Colorfield. Baserad i Stockholm.

Anders Thorsell kvarstår i styrelsen. Ledamöterna Per Weithz och Thomas Häggkvist avgår i samband med anmälan om registrering av den nya styrelsen, vilket beräknas ske efter genomförande av affären med Score Music Interactive Ltd.

Stämman beslutade sedan att anta ny bolagsordning nummer 2 enligt kallelsen för att möjliggöra registrering av följande nyemission. Stämman beslutade att genomföra nyemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt om maximalt 1 900 000 000 aktier till kurs SEK 0,12 per aktie, vilket skulle öka aktiekapitalet med högst SEK 19 000 000. Nyemissionen riktar sig till ägare av Score Music Interactive Ltd som överlåtit sina aktier i Score Music Interactive Ltd mot skuldebrev i Bolaget.

På stämman närvarade 1 aktieägare med röster motsvarande cirka 19 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens framlagda förslag. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till den extra bolagsstämman samt de fullständiga förslagen till beslut som finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Det totala antalet utestående aktier i Bolaget per datumet för bolagsstämman var 69 751 544 st.

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, VD

Email: anders@ifoxinvest.com